2020-12-31

Protokoll för föreningenSeniorseglarnas årsmöte 2020

På grund av rådande Corona-epidemi hölls mötet digitalt.

Ordinarie årsmöte flyttat från den 11 november till 9 december,sedan inställt.

Alla handlingar distribuerades via mail den 25 november.

Medlemmarna godkänner förhandsprotokollet

genom mailsvar före den 9 december

§1 Årsmötet öppnades av ordförande Anders Flink

§2 Anders valdes till årsmötets ordförande

§3 Ulf Arensberg valdes till sekreterare för mötet

§4 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande besvarades med ja

§5 Dagordningen godkändes

§6 Röstlängden godkändes. XX medlemmar närvarande

§7 Val av två justeringsmän: Lars Holmstrand och Lasse Lundell

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019 – 2020godkändes

§9 Årsbokslut (resultaträkning/balansräkning, mm) godkändes

§10 Revisionsberättelse för år 2019 – 2020 godkändes

§11 Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 –2020

§12 Fastställande av avgifter:

Medlemskap i Seniorseglarna är avgiftsfri, men en förutsättningför att ha

LDSS som föreningslokal är att de som deltar på träffarna därbetalar

årlig medlemsavgift till LDSS. Denna avgift tillfaller inteSeniorseglarna.

Årsmötet beslutade att inte ändra denna princip.

§13 Val av styrelse, mm:

Anders Flink ordförande 1 år kvar

Tore Andersson nyval vice ordförande 2 år

Gunnar Bergström nyval kassör 2 år

Klas Wirdemo nyval sekreterare 2 år

Ulf Arensberg nyval suppleant 1 år

Bengt Runge omval revisor 1 år

Björn Tuvung omval rev.suppleant 1 år

Bengt Runge nyval valberedning 1 år

Lars Holmstrand nyval valberedning 1 år

§14 Övriga uppdrag:

Nedanstående personer tillsätts av styrelsen. Förslag togs upppå

årsmötet för information.

Omval progr.komm. Sture Bergström 1 år

Omval progr.komm. Kjell Jonasson 1 år

Omval webbmaster Jan Perlander 1 år

Omval auktion Cay Englund 1 år

Omval – ” – Klas Wirdemo 1 år

Omval fototävling Ulf Arensberg 1 år

Omval dagseglingar Klas Wirdemo 1 år

Omval eskader Bengt Runge 1 år

Omval – ” – Klas Wirdemo 1 år

§15 Inga motioner har inkommit

§16 Inga övriga frågor ställdes

§17 Protokollet justeras och distribueras till samtliga medlemmarsenast den

16 december

§18 Årsmötet avslutades

Vid protokollet 2020-12-09

……………………………………………

Ulf Arensberg, sekreterare

Justeras:

…………………………………… …….…………………………………………….

Lars Holmstrand Lasse Lundell

Publicerat i 2020: