Årsmöte 2021

Protokoll för föreningen Seniorseglarnas årsmöte 2021 11 12

§1 Årsmötet öppnades av ordförande Anders Flink

§2 Anders valdes till årsmötets ordförande

§3 Klas Wirdemo valdes till sekreterare för mötet

§4 Frågan om mötets stadgeenliga utlysande besvarades med ja

§5 Dagordningen godkändes

§6 Röstlängden godkändes. 12 medlemmar närvarande

§7 Val av två justeringsmän: Kjell Jonasson och Sture Bergström.

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2020 – 2021 godkändes

§9 Årsbokslut (resultaträkning/balansräkning, mm) godkändes

§10 Revisionsberättelse för år 2020 – 2021 godkändes

§11 Styrelsen gavs ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 – 2021

§12 Fastställande av avgifter:

Medlemskap i Seniorseglarna är avgiftsfri, men en förutsättning för att ha LDSS som föreningslokal är att de som deltar på träffarna där betalar årlig medlemsavgift till LDSS. Denna avgift tillfaller inte Seniorseglarna.

Årsmötet beslutade att inte ändra denna princip.

§13 Val av styrelse, mm:

Anders Flink Nyval ordförande 2 år

Tore Andersson vice ordförande 1 år kvar

Gunnar Bergström kassör 1 år kvar

Klas Wirdemo sekreterare 1 år kvar

Ulf Arensberg omval suppleant 1 år

Bengt Runge omval revisor 1 år

Björn Tuvung omval rev.suppleant 1 år

Bengt Runge nyval valberedning 1 år

Lars Holmstrand nyval valberedning 1 år

§14 Övriga uppdrag:

Nedanstående personer tillsätts av styrelsen. Förslag togs upp på årsmötet för information.

Omval progr.komm. Sture Bergström 1 år

Omval progr.komm. Kjell Jonasson 1 år

Omval webbmaster Jan Perlander 1 år

Omval auktion Cay Englund 1 år

Omval – ” – Klas Wirdemo 1 år


Omval fototävling  Ulf Arensberg 1 år


Omval dagseglingar Klas Wirdemo 1 år


Omval eskader Bengt Runge 1 år

Omval – ” – Klas Wirdemo 1 år

§15 Inga motioner har inkommit

§16 Hjärtstartaren.

Vid Eric Brélens frånfälle, 2017, uppstod problem med föreningens ekonomi på så sätt att sterbhuset motsatte sig att föreningens tillgångar, insatta på Erics privata konto, utbetalades till Seniorseglarna.

Som kompensation fick föreningen överta en hjärtstartare som Eric köpt för egen räkning. Föreningen har försökt avyttra densamma utan framgång. Av denna anledning har hjärtstartaren endast tagits upp inom linjen i föreningens tillgångar. Om den säljs kommer en justering att göras i redovisningen av föreningens ekonomi.

§17 Inga övriga frågor.

§18 Protokollet justeras vid nästa möte, 2021 11 19

§19 Årsmötet avslutades

Vid protokollet 2021-11-12

……………………………………………

Klas Wirdemo, sekreterare

Justeras:

……………………………………………. …………………………………………….

Kjell Jonasson Sture Bergström

Publicerat i 2021: