Kullagertrafiken under 2 a världskriget

Kullagertrafikenunder 2:a världskriget

Den 26 november välkomnadesLars Zimmerman hjärtligt till LSS av seniorseglarna. Lars berättadeom Sveriges situation under 2:a världskriget i allmänhet och omkullagertrafiken i synnerhet.

Lars far var med som lotsunder de svåra förhållandena till sjöss under kriget då minoroch fientliga fartyg var ett gissel. Lejdtrafiken var mycketdramatisk.

Därefter visade Lars en filmsom visats i TV någon gång i slutet av 50-talet. Den berättade bla om den mycket riskfyllda skeppningen av kullager och specialstålfrån Lysekil till England. Här kunde vi se en ung KAS =legendariske Karl-Axel Sjöblom intervjua personer som var med dådet begav sig i Lysekil. Lasse Dahlqvist sjöng visan om Cream CakeCharlie som var en autentisk sjöman med sug efter kakor i Lysekilunder de dramatiska skeppningarna.

Textavsnitten nedan och bildenpå HMS Gay Viking är klippta från material på internet, främstWikipedia.

Kullagertrafiken

Exporten av kullageroch rullager frånSKF under andravärldskriget påverkade Sveriges förhållande tillStorbritannien, Tysklandoch USA vid fleratillfällen under kriget.

Kullagerexporten till Tysklandpågick utan hinder under första delen av kriget.

Efter mineringenav Skagerrak påvåren 1940 ökade svårigheterna att exportera till det tidigareengelska dotterbolaget Skefko i Luton.I stället utnyttjades transportleder via Sovjetunionen,med en skeppningsplats iVladivostok och en i Persiskaviken. Så länge Italienvar neutralt kunde SKF också leverera till västmakternavia Genua.

I januari 1941 lyckade femnorska kvarstadsbåtar,lastade med kullager, maskiner och hoforsstål,från Brofjordenbryta igenom den tyska blockaden och nå Kirkwall.Genombrytningen, som kallades Operation Rubble, leddes av GeorgeBinney, en brittisk handelsattaché.

I stället för storahandelsfartyg utökades därefter trafiken med flygplan mellanSverige och England. Transporterna skedde helst molniga nätter,ibland upp till 18 turer per dygn, inte utan förluster.

I september 1943 trädde enöverenskommelse mellan Sverige, England och USA i kraft. Denna WarTrade Agreement innebar att exportenav järnmalm och kullager till Tyskland skulle minskas kraftigt,ner till 50 procent av 1943 års volym.

Operation Bridford

Från april 1943 planeradeGeorge Binney för Operation Bridford, som från början innebar attfem ombyggda dieseldrivna kanonbåtar från engelska flottan förandeden engelska handelsflottans flagga, i omgångar skulle hämta lastenav kullager från Dicto och Lionel i "The ball bearing run".

Kanonbåtarna med skrov avmahogny hade ettdeplacement på95 ton, 3 propellrar och sammanlagt 3 000 bhp.Fartuppgifterna varierar i olika källor, men en ursprungligteoretisk maxfart var 28 knop, och efter modifiering tillblockadbrytare förväntades båtarna ha en toppfart på 23 knop ochen marschfart på 20 knop.

I början av oktober kom etttåg med täckta godsvagnar till Lysekil. Till lasten fanns ingaadresslappar med avsändare eller mottagare, och den förvånadetågväxlaren konstaterade att fjärdingsmänoch polis övervakade växlingen. På frågan om godsinnehåll fickhan inget svar. Stuveriarbetare började lossa lasten bestående avträlådor med texten "Butter", som lades upp i skydd avgatsten och silltunnor.

På kanonbåtarnas förstaresa, där alla fem startade från Hull på kvällen den 26 oktober1943, fullföljde bara Gay Viking (se foto nedan) till Sverige ochett välkomnande av lokalbefolkningen i Lysekil.

Då de engelskabesättningsmedlemmarna inte fick röra sig fritt, eskorterades detill badhuset och stadshotellet i Lysekil av svensk militär. Den 31oktober var fartyget tillbaka i England med 40 ton last

I Lysekil fanns ortsbor mednazistiska sympatier som rapporterade de brittiska båtarnasaktiviteter till tyska myndigheter. Svenska myndigheter hade i börjanav 1944 fått underrättelser om att tyskarna förberedde sabotage.

Resorna mellan England ochLysekil avbröts i mars 1944 på grund av den allt kortare natten.Totalt på fem månader skeppades 347,5 ton last medan fraktflygplanunder samma period transporterade 88 ton.

Kullageraffären

Den amerikanska irritationengentemot Sverige ökade under hösten 1943 och våren 1944. Dettaberodde på att amerikanska bombanfall mot de tyskakullagerfabrikerna i Schweinfurt,bland annat den 14 oktober 1943, innebar höga förlusttal avamerikanska flygare och bombplan. SKF hade ägarintressen i deaktuella tyska kullagerfabrikerna, och i amerikansk press började enkampanj mot företaget. Bland annat påstods att leveranser frånSverige svarade för 70 procent av det tyska behovet av vissa viktigakullager.

Den 13 april 1944 överlämnadeden amerikanske ministerni Stockholm, en not till den svenska regeringen. I denna krävdes attexport av kullager, kullagermaskiner, specialstål och specialverktygtill Tyskland omedelbart skulle stoppas. Det svenska svaret kom den26 april och innebar att man avböjde det amerikanska kravet med enhänvisning till det tidigare överenskomna War Trade Agreement.

Den 9 maj börjadeförhandlingar i StockholmsEnskilda Bank med HaraldHamberg SKF, MarcusWallenberg SEB, Stanton Griffis och Douglas Poteat frånamerikanska ForeignEconomic Administration, samt Bill Waring från brittiskaMinistryof Economic Warfare närvarande. De allierades representanterkrävde omedelbart stopp för kullagerleveranser till Tyskland.

Fortsatta förhandlingarmellan SKF och de allierade under maj ledde till ettkompromissförslag, men vid ett möte i Stockholm den 6 juni,D-Dagen, ville de amerikanska förhandlarna ha ytterligarebegränsningar av kullagerexporten till Tyskland eftersom invasionennu kommit igång. Ett nytt förslag arbetades fram, vilket innebar enminskning av exporten med 60 procent fram till den 12 oktober, ochdärefter normal exportnivå. Den 14 juni meddelades frånWashington, attparterna nått samförstånd.

I slutet av september gjordemilitäramotgångar för de allierade att kullagerexporten till Tysklandåterigen togs upp. Den 11 oktober meddelades VereinigteKugellagerfabriken att exporten av kullager från SKF-Göteborg heltstoppats med omedelbar verkan, och man hänvisade till forcemajeure. Exportstoppet för kullager till Tyskland varade krigetut.

Lars Zimmerman är en storberättare

Ur filmen: Karl-Axel Sjöblomintervjuar om de engelska sjömännens hotellvistelse i Lysekil

HMS Gay Viking gick från Hull till Lysekil den 26 oktober 1943 föratt hämta kullager

Lasse Dahlqvist sjunger visan om Cream Cake Charlie i TV-filmen

I samband med D-day den 6 juni 1944 ökade trycket på SKF attbegränsa exporten till Tyskland

Publicerat i 2014: