Mikael Hinnerson SSRS om sjösäkerhetsarbetet

MikaelHinnerson om sjösäkerhet och SSRS

Har ni en så’n här ibåten?” frågade Mikael Hinnerson och höll upp sin mini iPad, närhan inledde sin presentation för seniorseglarna på LSS den 12november. Frågan ledde direkt in på ämnet digital utveckling ochsjösäkerhet samt nya digitala sjökort med olika finesser, somt.ex. iSailor i Mikaels ”padda”.

Mikael Hinnerson, kalladMikke, har en gedigen bakgrund som seglare många år i SXK:sseglarskola och de fina skutorna, främst Gratitude. Idag är hansjösäkerhetschef inom SSRS ledningsgrupp och har fokus påutveckling av teknisk support och system som hjälp till denminutoperativa verksamheten. Förutom säkerhet för större båtarhar han även ett gott öga till mindre båtar, främst kajaker.

En viktig del i verksamhetenär det stora utbytet och samarbetet med andra länder. SSRS hart.ex. haft deltagare med i Skottland för flernationsövningar isjömanskap, sjösäkerhet, räddning, etc. Det framgick klart attsituationen för en större grupp skeppsbrutna i en blöträddningsflotte till havs är mycket svår. SSRS har ett gottsäkerhetssamarbete med Stena Jutlandica, där en Rescuerunner finnsombord långa perioder för prov.

Mikael gick igenom olika typerav olyckor till sjöss och hur räddningarna gick till. SSRS harräddat alla som fått iväg ett larm i någon form. ”Ha gärna enextra mobiltelefon i båten”, betonade han. ”Gärna den gamlaknappvarianten som möjliggör snabb 112-tryckning.” Han visade ibild också hur viktigt det är att ha rätt färg på flytvästen.Gul eller orange syns bra i vattnet. Han förundrade sig också överhur båtägare vågade ge sig ut med så undermåliga räddningsstegarpå båten. Många båtar saknar stege helt. Tragiskt att båtfolkdrunknar vid sin båt i hamn, eftersom de inte kunnat ta sig upp urvattnet.

Saxat ur SSRS hemsida:

Sjöräddningssällskapethar 67 räddningsstationer och mer än 190 räddningsbåtar längsvåra kuster och i våra största sjöar. Och 2 000 frivilligasjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om.Inom 15 minuter är räddningen på väg när larmet går.

Det endasom har förändrats under åren är att uppdraget att rädda liv harväxt. Uppdraget kan sammanfattas i tre delar; Sjöräddningssällskapetska hålla intresset för sjösäkerhet och sjöräddning högt, tafram effektiva åtgärder för sjöräddning samt utförasjöräddningsuppdrag. Detta är sedan starten 1907 föreningensändamål”

Flottan i SSRS:

Rausing-klassen, 3 båtar

Längd:19,6 meter

Viktoria-klassen, 31 båtar

Längd:11,95 meter

PostkodLotteri-klassen, 2båtar

Längd:11,6 meter

GunnelLarson-klassen, 31 båtar

Längd:8,4 meter

Rescuerunner,45 båtar

Längd:3,6 meter

Svävare,10 enheter

Längd:5,5 meter

Öppensvävare, 5 enheter

Längd:4,7 meter

Isgående, 3 båtar

Längd:21–24 meter

Övriga räddningsbåtar,äldre enheter, one-off, 34 båtar

Längd:10–16 meter

Dessutom5 helikoptrar (7) som täcker allt svenskt vatten i sjöräddningen.Mycket viktigt komplement till båtarna.

Mikael Hinnerson,sjösäkerhetsschef i SSRS

Några sjösäkerhetsorganisationer

SSRS flotta är stor och mångsidig

Helikoptrar är viktiga komplement till båtflottan

Samarbetet med Stena Jutlandica är värdefullt. Se Rescuerunnernbakom skorstenen

Sjöfartens signaler globalt. Mer gult = mer sjöfart

SSRS räddningsstatistik 2013

Publicerat i 2014: