Stadgar

FöreningenSeniorseglarna Stadgar

2013-01-09:2

Föreningen Seniorseglarna bildades 1994 ochrekryterar medlemmar främst i Göteborgsområdet men även frånövriga Sverige.

Föreningen antog stadgar 1994. Dessareviderades 2012 och 2013.

§1Föreningens ändamål

Föreningen är en allmännyttig ideellförening. Föreningen har till ändamål att samlaseglingsintresserade seniorer med eller utan båt.

Genom samverkan och ömsesidig hjälp skallföreningen medverka till ett rikare och mer aktivt båtliv.Föreningen skall också verka för aktivitetsutbyte mellan olikakustområden.

§2Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsenpå fastställd blankett varefter styrelsen beslutar om antagning avny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig tillföreningens ändamål.

Medlem som önskar utträda ur klubben skallskriftligen anmäla detta till styrelsen.

På styrelsens förslag kan medlem avföreningsmöte uteslutas ur föreningen om medlem:

 • motverkar föreningens syften

 • skadar föreningens intressen

För sådant beslut fordras 2/3 majoritet.

§3Verksamhet

Räkenskapsår skall omfatta tiden 1 oktober –30 september.

Årsmöte skall hållas senast 15 november.

Kallelse till mötet skall ske senast 12 dagarföre mötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhandasenast 14 dagar före mötet.

Kallelsen samt protokollutskick skall ske påde kanaler som krävs för att alla skall nås.

§4Avgifter

Avgifter för räkenskapsåret fastställes påårsmötet och erlägges före 1 februari påföljande år.

§5Dagordningspunkter till årsmöten

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 2. Godkännande av röstlängden

 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av två personer att justera mötesprotokollet

 6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

 7. Fastställande av balansräkningen

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens

 9. Val av styrelseledamöter, revisorer och ledamöter till valberedningen

 10. Fastställande av föreningens inkomst- och utgiftsstat för löpande räkenskapsåret 1 oktober – 30 september

 11. Fastställande av avgifter

 12. Inkomna motioner

§6Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen skall bestå av:

Dels ordförande och vice ordförande, utseddaför två år dels två övriga ordinarie ledamöter, utsedda förtvå år samt en suppleant, utsedd för ett år.

Revisor och suppleant utses för ett år.

Valberedning skall bestå av två ledamöter,som utses för ett år.

Styrelsen skall konstituera sig inom 14 dagarefter årsmötet, vid nyval av styrelse eller styrelseledamot.

§7Omröstning på möte, fullmakt, ändring av stadgar, mm.

Omröstning sker öppet om ej annat begäres.

Medlem kan genom fullmakter på möte röstaför högst fem röstberättigade medlemmar. Fullmakterna granskas avtvå av styrelsen utsedda medlemmar.

Beslut fattas med enkel majoritet, dock att förändring av föreningens stadgar respektive uteslutning av medlemerfordras 2/3 majoritet.

Beslut om föreningens upplösning kan endastske med ¾ majoritet. Vid upplösning av föreningen tillfallerkvarvarande medel Sjöräddningssällskapet SSRS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *