Stadgar

Föreningen Seniorseglarna Stadgar

2013-01-09:

Föreningen Seniorseglarna bildades 1994 och rekryterar medlemmar främst i Göteborgsområdet men även från övriga Sverige.

Föreningen antog stadgar 1994. Dessa reviderades 2012 och 2013.

§1 Föreningens ändamål

Föreningen är en allmännyttig ideellförening. Föreningen har till ändamål att samla seglingsintresserade seniorer med eller utan båt.

Genom samverkan och ömsesidig hjälp skall föreningen medverka till ett rikare och mer aktivt båtliv. Föreningen skall också verka för aktivitetsutbyte mellan olika kustområden.

§2 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen på fastställd blankett varefter styrelsen beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till föreningens ändamål.

Medlem som önskar utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

På styrelsens förslag kan medlem av föreningsmöte uteslutas ur föreningen om medlem:

 • motverkar föreningens syften

 • skadar föreningens intressen

För sådant beslut fordras 2/3 majoritet.

§3 Verksamhet

Räkenskapsår skall omfatta tiden 1 oktober –30 september.

Årsmöte skall hållas senast 15 november.

Kallelse till mötet skall ske senast 12 dagar före mötet. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

Kallelsen samt protokollutskick skall ske påde kanaler som krävs för att alla skall nås.

§4 Avgifter

Avgifter för räkenskapsåret fastställes på årsmötet och erlägges före 1 februari påföljande år.

§5 Dagordningspunkter till årsmöten

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 2. Godkännande av röstlängden

 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

 4. Fastställande av dagordning

 5. Val av två personer att justera mötesprotokollet

 6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse

 7. Fastställande av balansräkningen

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens

 9. Val av styrelseledamöter, revisorer och ledamöter till valberedningen

 10. Fastställande av föreningens inkomst- och utgiftsstat för löpande räkenskapsåret 1 oktober – 30 september

 11. Fastställande av avgifter

 12. Inkomna motioner

§6 Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsen skall bestå av:

Dels ordförande och vice ordförande, utsedda för två år dels två övriga ordinarie ledamöter, utsedda för två år samt en suppleant, utsedd för ett år.

Revisor och suppleant utses för ett år.

Valberedning skall bestå av två ledamöter som utses för ett år.

Styrelsen skall konstituera sig inom 14 dagar efter årsmötet, vid nyval av styrelse eller styrelseledamot.

§7 Omröstning på möte, fullmakt, ändring av stadgar, mm.

Omröstning sker öppet om ej annat begäres.

Medlem kan genom fullmakter på möte röstaför högst fem röstberättigade medlemmar. Fullmakterna granskas av två av styrelsen utsedda medlemmar.

Beslut fattas med enkel majoritet, dock att förändring av föreningens stadgar respektive uteslutning av medlem erfordras 2/3 majoritet.

Beslut om föreningens upplösning kan endast ske med ¾ majoritet. Vid upplösning av föreningen tillfaller kvarvarande medel Sjöräddningssällskapet SSRS.