Sven Ternmalm berättar om Skagerackslaget under 1 a världskriget 1916

SvenTernmalm berättar initierat om Skagerackslaget 1916

På seniorseglarträffen den28 januari informerade Sven Ternmalm mycket initierat och fängslandeom Skagerackslaget 1916 (även kallat Jyllandslaget ellerJutlandslaget). Detta sjöslag var det största under 1:avärldskrigetoch den enda fullskaliga sammandrabbningen mellan storaslagskepp i detta krig.

England ville av säkerhetsskälha en flotta som var större än Frankrikes och Rysslandstillsammans, och då talar vi om de stora slagskeppen. Tyskland komin som en joker med sina tungt bepansrade slagskeppsflotta, som dockinte var så stor i antal.

Englands nya moderna slagskeppHMS Dreadnought blev normgivande för sin tids efterföljare och blevett generiskt begrepp – Dreadnoughtklassen. Nyheter var bl.a.centralsikte och samordnad eldgivning med förödande bredsidor motett bestämt mål. Skeppen var nu snabbare och driftsäkrare genomångturbinmotorer.

Skagerackslaget utkämpadesden 31 maj – 1 juni 1916 i Nordsjönnära Jylland. De krigförande parterna var tyskaKejserligamarinens högsjöflotta,som leddes av viceamiralReinhardScheer, och brittiskaRoyal Navyshuvudflotta GrandFleet, som leddes av amiralsir JohnJellicoe.

Tyskarna planerade att användaviceamiral FranzHippers spaningsgrupp om fem moderna slagkryssare för att lurain viceamiral sirDavid Beattys slagkryssareskader in i tyska slagflottanseldlinje. Engelsmännen hade dock genom signalspaning fått reda påatt en större flottoperation planerades och den 30 maj segladeJellicoe ut med sin Grand Fleet för att sammanträffa med Beatty.

Eftermiddagen den 31 majmöttes Beatty och Hipper – och i det södergående slag som uppstodmotade Hipper den brittiska flottan i den tyska högsjöflottans väg.Beatty vände om och forcerade mot den brittiska huvudflottan.

De två huvudflottorna möttesi ett intensivt slag som utkämpades från 18:30 fram tillsskymningen omkring 20:30. Sammanlagt deltog omkring 250 fartyg istriden. Jellicoe försökte skära av tyskarnas reträttväg föratt kunna återuppta striden nästa morgon. Scheer lyckades dockkorsa den brittiska linjens kölvatten och ta sig till hamn.

Storbritannien förlorade treslagkryssare, tre pansarkryssare och åtta jagare samt 6 094 dödaoch 674 sårade. Tyskland förlorade ett äldre slagskepp, enslagkryssare och fyra lätta kryssare samt 2 551 döda och 507sårade.

Båda sidorna såg sig somsegrare. Britterna hade förlorat fler fartyg och lidit störremanskapsförluster, men Scheers plan att förstöra Beattys eskadrarhade misslyckats. Britterna behöll kontrollen över havet och dentyska högsjöflottan stannade i hamn under resten av kriget.

Ubåtskriget

Tyskarna försökte uppvägaden brittiska flottdominansen genom ubåtskrigföring, främst motallierad sjöfart i norra Atlanten. De tyska ubåtarna beräknas hasänkt fler än 5 000 allierade fartyg. Sänkningen av det brittiskapassagerarfartyget Luisitania, då 1 959 personer omkom, fördömdesallmänt och blev en bidragande orsak till att USA gick med i kriget1917.

Hotet från ubåtarna minskade1917 när de allierade lärde sig att organisera handelsfartygen ikonvojer eskorterade av jagare. Detta påverkade dock även flödetav förnödenheter till Storbritannien eftersom det tog tid att samlaen konvoj.

En bidragande orsak till dettyska sammanbrottet i 1:a världskriget hösten 1918 var att de tyskamatroserna gjorde myteri när det gavs order om att löpa ut för ensista strid mot den brittiska flottan. Någon sista strid blev detinte – eld upphör blåstes på alla fronter den 11 oktober klockan11.00. Den tyska högsjöflottan sänktes av sina egna besättningari den brittiska flottbasen Scapa Flow den 21 juni 1919.

Båtmässan den 4 februari

Nästa onsdag gårseniorseglarna på Båtmässan. Samling utanför kassorna kl. 12:30.

Gemensam kaffepaus på någotav caféerna vid 14-tiden.

Sven Ternmalm i berättartagen. Initierad och medryckande.

Övergripande bild av flottrörelserna

Schematisk bild av hela Skagerackslaget

Imponerande slagskepp i formation

Stor eldkraft i bredsida!

HMS Dreadnought blev normgivande för en helt ny klass tungaslagskepp

Amiral Sir John Jellicoe

Viceamiral Sir David Beatty

Viceamiral Reinhard Scheer

Publicerat i 2015: