Sveriges flotta i fokus

Sverigesflotta i fokus

Så var det åter träff med seniorseglarna på LSS den 3 februari.Och åter var det föreningens historiskt mycket kunnige SvenTernmalm som underhöll oss.

Den här gången berättade och filosoferade han om Sveriges flottaefter 1900 – med utgångspunkt från en tavla av marinmålarenGösta Kaudern. Den visar samtliga örlogsfartyg och båtar i flottan1946. För övrigt byggdes Sveriges första pansarbåt Svea 1885.

Svens presentation inleddes dock med en målning av pansarskeppet HMSSverige, även kallad F-båten. Målningen gjord av Jacob Hägg. Hanräknas som en av de främsta marinmålarna i Sverige. 1907-1927 varJacob Hägg föreståndare för Statens sjökrigshistoriskasamlingar, grunden till det som senare kom att bliSjöhistoriska museet. Mellan 1860 och1929 gjorde han ca 700 oljemålningar ochakvareller, 25etsningar samt minst 1600laveringar ochteckningar.

Historien bakom HMS Sverige är dramatisk. KarlStaaf (Liberala Samlingspartiet) varstatsminister 1905-1906 och 1911-1914. Han var motståndare tillatt Sverige skulle satsa på försvaret och bl.a. bygga en pansarbåt,vilket skapade en folkrörelse och insamling till just en pansarbåt!15 miljoner kronor överlämnades till Gustav V av svenskapansarbåtsföreningen, vilket resulterade i pansarbåten HMSSverige, minsveparna Sökaren, Sprängaren och Minören samt någraflygplan till Marinens flygväsende,

Karl Staaf hade fått första ”dödskyssen” som statsminister.Han avgick efter borggårdskrisen och Gustav V:s tal 1914.

HMS Sverige var det första i den s.k.Sverige-klassen, tillsammans med senare byggdaHMS Drottning Victoria ochHMS Gustav V. Sverige sjösattes den 1915 vidGötaverken iGöteborg. Huvudbestyckningen var fyra 28 cm kanoner ochsekundärbestyckningen åtta 15,2 cm kanoner. Under mellankrigstidengenomgick fartyget flera moderniseringar, och var vidandra världskrigets utbrott ett av de mest slagkraftiga fartygeni svenska flottan.

Svens stora intresse för örlogsflottan väcktes av en bild på HMSKlas Horn från 1932. Båten var en svenskjagare som byggdes vidKockums och sjösattes 1931. Klas Horn var en av de tre jagarnasom drabbades iHårsfjärdskatastrofen 17 september 1941. Enkraftig explosion inträffade akterut på HMS Göteborg, omedelbartföljd av en likadan på Klas Horn som låg närmast. Det vartroligen de stridsladdade torpederna som exploderade. KlasHorn reparerades efter olyckan och togs åter i tjänst 25 december1943.

Sven gick fram och åter framför den stora bilden över helaörlogsflottan och analyserade ivrigt och kunnigt varje fartygstyp.När de byggdes och hur de löpande uppgraderades. Bland annat gickhan in på hur jagarna kom till.

HMS Magne, sjösatt 1905, och systerfartygetHMS Mode varSveriges första jagare och köptes avStorbritannien. År 1906 ingick bägge ikusteskadern med Magne som divisionschefsfartyg. Jagarna visadesig så lyckade att man beslöt att bygga ytterligare åtta av denhär typen vid svenska varv med de brittiska som prototyper.

Stadsjagarna var en typ avjagare inomsvenska flottan som namngavs eftersvenska kuststäder. Jagarna J5-J10 sjösattes åren 1935-40 ochvar av så kalladGöteborgsklass. De sex stadsjagarna hade världsrekord i fartoch nådde som mest 41 knop. De fyra sista, J11-J14, sjösattes1942-43 med ett något modifierat utseende och beväpning jämförtmed de tidigare, och blev dåVisbyklass.

En dramatisk historia var de fyra jagare Sverige köpte frånItalien. Den s.k. Psilanderaffären var en incident som inträffadenära TorshamnFäröarna den 20 juni 1940, då de fyra svenskajagarnaHMS Psilander,Puke,Romulus ochRemus togs i beslag avbrittiska flottan. Tillslaget skall ha skett av oro för atttyska flottan annars skulle beslagta jagarna och ta dem i tysktjänst när de lämnatNordsjön.

Att svenska jagare befann sig vid Färöarna, vid en förStorbritannien kritisk tidpunkt i juni 1940, berodde på detakuta behov av krigsmateriel som uppstod på svensk sida vid andravärldskrigets utbrott.Italien var ett av få länder som kunde sälja lämplig materieloch ett snabbt inköp av fyra jagare genomfördes. En dryg veckaefter britternas beslag – efter intensiv diplomatisk aktivitet -återfick Sverige jagarna som kunde segla till Göteborg.

Efter Svens presentation och några övriga frågor vidtogkaffepausen – och åter överraskades seniorseglarna av ordförandeKlas Wirdemos generösa bidrag med en låda semlor.

Nästa onsdag träffas seniorseglarna på Båtmässan i Göteborg. Dågår startskottet för seglingssäsongen 2016!

Den 3 februari var en solig dag – nästan med vårkänning!

Åter fick vi glädjas åt “storamiral” Sven Ternmalms kunnande.

Seniorseglarna satt som tända ljus

Pansarskeppet HMS Sverige var det första i den s.k.Sverige-klassen. Var resultatet av en insamling.

Målning av legendariske marinmålaren Jacob Hägg.

Svens stora intresse för örlogsflottan väcktes av en bild på HMSKlas Horn från 1932.

Tavla av marinmålaren Gösta Kaudern. Den visar samtligaörlogsfartyg och båtar i flottan 1946. Aldrig har Svenskaörlogsflottan i stål varit större.

HMS Magne, sjösatt 1905, och systerfartygetHMS Mode varSveriges första jagare och köptes avStorbritannien.

“Kan ni se var kanonerna sitter efter ombyggnaden. Jo, påakterdäck i stället för midskepps. Nu gällde det att även kunnaskjuta på anfallande flyg”

Publicerat i 2016: