Vikingaskeppet Vidfamne

Vikingaskeppet Vidfamne

Seniorseglarna träff påonsdagen gick i vikingarnas tecken. Carlo Jakobsson gästadeföreningen för att berätta om vikingaskeppet Vidfamne.

Carlo Jakobsson drömde redansom barn om vikingaskepp. Han tjusades av vikingarnas skicklighet sombåtbyggare och sjöfarare. Som exempel nämnde han deras djärvakolonisering av Island från Norge. På 860-talet seglade två skeppöver med 50 personer och olika kreatur ombord på varje båt. Ochbåtarna var öppna. Hur kunde de klara detta ovissa och djärvaäventyr?

Carlo skulle förverkliga sinadrömmar med råge. Han har varit primus motor för projekt Vidfamnesedan starten. Han är ordförande för Sällskapet VikingatidaSkepp, en stiftelse som äger Vidfamne och en mindre vikingabåt.Drygt 60 medlemmar idag. I den intensiva starten var man 600!

Nedanstående fakta omVidfamne är från Carlos presentation och olika webbplatser.

Skeppet är en tolkning avÄskekärrsskeppet som hittades i strandleran vid Göta älv 1933.Originalet byggdes år 934-35 och resterna ligger nu på GöteborgsStadsmuseum. Vid flera tillfällen, både vid utgrävningen ochsenare, har noggranna uppmätningar av fyndet gjorts.Undersökningarna visar att det var ett sjödugligt skepp. Det haranvänts under många är och sannolikt seglat på de stora haven.Bland annat har man hittat en utbytt del som är 70 år yngre änövriga båtdelar, samt spår av slitage och smärre lagningar.

Vid föreningens grundande1990 var Äskekärrsskeppet det enda fyndet av ett vikingaskepp påsvensk mark. Den lokala förankringen gjorde att man utgick fråndetta fynd. I början av 1990-talet byggdes en modell av skeppet.Lärdomarna från modellbygget användes sedan vid konstruktionen avfullskalekopian Vidfamne.

Vidfamne byggdes i Göteborgoch tog ca två år att bygga. Viktigtvar att konstruktionen skulle bli så tidsenlig och autentisk sommöjligt genom att, likt originalet, använda genuin ek genom helakonstruktionen. För att ge skrovet maximal styrka mot påfrestningar,har bl.a. spant och knän tillverkats av naturligt formade delar ochdetaljer från grenar och trädstammar. Viktigt var också att klyvaistället för att såga upp virket, för att på så sätt ta varapå fibrernas naturliga styrka. Även de järnnitar som användes varspeciellt framtagna för att metallurgiskt stämma överens med denitar som hittades vid originalfyndet.

Så äntligen den 23 april1994 var dagen inne för sjösättningen. Tusentals människor varmed och delade fröjden när Vidfamne fick kontakt med vattnet förförsta gången.

Namnet Vidfamne kommer frånden legendariske vikingakungenIvar Vidfamne.

Fakta om Vidfamne

Längd 16,3 m

Bredd 4,8 m

Djup 1,2 m, med styråra 1,75m

Byggd i ek

Bruttovikt 19 ton

Mast av gran

Segel i lin

Segelyta 88 m2

6 par åror

Denna lastdryga skeppstypanvändes under vikingatiden av nordborna som handels- ochlastfartyg, samt vid koloniseringen av bland annat Island ochGrönland. Knarren var mycket sjövärdig och hade godaseglingsegenskaper, något som märks idag när Vidfamne seglar.Allra bäst kommer skeppet till sin rätt i öppen halvvind, då detär mäktigt att brassa på för fullt. 12 knop har då loggats. Ävenunder ren slör och läns är råseglet till sin fördel. Men ävenatt kryssa går utmärkt. Vidfamne kan gå 65 grader, men har då enviss avdrift.

Vidfamne är ett välbalanseratskepp, men en spännande utmaning att segla. Att gå över stag ären invecklad manöver, medan att kovända är lätt. Det finns ävenen del finesser en samspelt besättning kan göra, som att brassaback, då skeppet i princip tvärstannar. Vid behov och i rätt vindkan det segla baklänges ut från en brygga. Vidfamne kan ocksåligga bi, vilket inte är så lätt med enmastade råseglare.

Vidfamne seglar oftast påvästkusten och i Göteborgs skärgård, men har även varit tillRoskilde, Oslo, Stavern, samt i Vänern. Det görs både dags- ochveckoseglingar där både nya och gamla medlemmar är välkomna.

Vidfamne och Seniorseglarna ärlika gamla. Skeppet blev klart våren 1994 och ett par månadersenare bildades vår förening. Bägge firade jämna år 2014. En avSeniorseglarnas grundare Carl-Erik Carlsson fotograferade Vidfamnevid en segling norr om Göteborg för 20 år sedan. Se bild nedan.

Det ståtliga vikingaskeppetVidfamne

Carlo Jakobsson

Äskekärrsskeppet som det såg ut vid utgrävningen vid Göta Älv1933

Ritning över Vidfamne efter Äskekärrsskeppet. Den stegformadeförstäven markerad

Segling under bar himmel, i alla väder och årstider

Jungfrur i riggen och segel i lin

Vikingakaffe på LSS efter Carlos intressanta presentation

Seniorseglarnas träbåtsexpert och befarne skeppare Lena i initieratsamspråk med Carlo

Carl-Erik Carlssons bild av Vidfamne premiäråret 1994 – då bådevikingaskeppet och föreningen Seniorseglarnas sjösattes. Mötetskedde den 11 augusti utanför Benskär / Klätten

Publicerat i 2015: