Björn Garberg informerar om Sjöfartsverket

BjörnGarberg lotsade Seniorseglarna

Redan 1956 upphördeLotsverket som fristående organisation, något som många inte vet”,inledde Björn Garberg när han den 25 februari berättade om sittarbete som Lotsområdeschef vid Sjöfartsverket. De församladeseniorseglarna på LSS fick sig denna onsdag mycket intressant ochviktig information till livs.

Sjöfartsverketskärnverksamhet är idag farleder, lotsning, sjö- och flygräddning,isbrytning, sjötrafikinformation samt djupdata sjökort.

Lotsningsverksamheten ärnationellt indelad i 9 lotsområden och har 24 lotsstationer, 210lotsar, 240 båtmän och genomför årligen 35 000 – 40 000lotsningar.

Lokalt i Göteborg ärbemanningen 24 lotsar och 18 båtmän som utför 5 000 – 6 000lotsningar per år. Stationen i Göteborg öppnades 1895 och harsåvitt man vet aldrig varit stängd.

Lotsar behövs idag, trots allmodern teknik och elektronik ombord. Mycket beroende påbesättningarnas varierande kompetens. Lotsen går ombord ochassisterar befälhavaren – som alltid har det yttersta ansvaret förfartyget. Främst behövs lotsassistans vid ingång mot kaj. Enlotsning av större fartyg kostar ca 25 000 SEK.

Fartyg över 30 000 ton måstedessutom assisteras av bogserbåt.

Björn Garberg gick även inpå olika projekt i Göteborgs hamn. Vår hamn är idag Skandinaviensstörsta och hanterar en tredjedel av Sveriges utrikeshandel. Ca 11000 anlöp varje år.

Göteborgsprojektet 2003-2004i hamnen innebar muddring för att klara fartyg i Maersk EEE-seriensom tar 10 400 tjugofotscontainers. Nu görs en förstudie omytterligare muddring för att om tio år klara fartyg på 430 meter.Bara muddringen kan kosta 400 M SEK – värsta scenariot ger enkostnad på ca en miljard SEK.

Aktuela farledsprojekt nu ärprojekt Malmporten i Luleå, Mälarprojektet och inseglingen tillGävle.

En viktig fråga för bådeyrkessjöfart och fritidsbåtar är utmärkningen i våra farvatten.Bara underhållet av angöringsbojar kostar 110 000 SEK om året.Pågående projekt, se bild nedan. Generellt försöker man ersättalandström med solceller och LED-belysning.

Björn Garberg avslutade sinmycket givande presentation med att berätta om några incidentermellan fritidsbåtar och yrkessjöfart. Som summering kan hävdas attsunt förnuft måste råda i umgänget mellan de stora fartygen ochde i jämförelse mycket små och utsatta fritidsbåtarna. Dessutomfinns sjötrafikföreskrifterna. Se två bilder från Garbergspresentation sist.

Björn Garberg hos Seniorseglarna på LSS den 25 februari

Björn Graberg, Sjöfartsverket och Klas Wirdemo, Seniorseglarna

Publicerat i 2015: