Göran Ejdeling om LSS historia

GöranEjdeling berättade om LSS historia

Dagens möte gästades av LSS vice ordförande,Göran Ejdeling, som berättade kunnigt och underhållande om LSShistoria och om klubbhuset och bryggorna. Sällskapet bildades 1923och hade sin storhetstid på 40-talet då klubbhuset inköptes ochbildade bas för verksamheten.

Priset för klubbhuset var 65.000:-. Enaktningsvärd summa på den tiden. Medlemsantalet var då ca 1200. Enbidragande orsak trodde Göran var att kassören då infordradeårsavgiften medelst dörrknackning. I dag har sällskapet ca 600medlemmar.

På senare tid har anläggningen moderniseratsmed nya omklädningsfaciliteter och nytt jolledäck på motståendesida i hamnen. Jolledäcket har drabbats av stormar och sjöhävningoch varit ute på egna seglatser. Det har visat sig att man inte kanförsäkra mot detta men brandförsäkring går bra. Sällskapetplanerar att bygga ut bryggor och nytt jolledäck nedanförklubbhuset. Detta stöter på patrull då området inte ärhamnområde utan betecknas som strand och då gäller helt andraregler för miljöskydd etc.

Efter Görans intressanta och roliga berättelsetog Bengt Runge över och informerade om de senaste planerna förvåreskadern. Samling på Klädesholmen den 20 maj och sedan seglingmot Väderöarna eller Koster beroende på väder och vind förstås.Mera om detta i separata utskick från Bengt.

Text och bilder: Anders Flink

Göran Ejdeling berättade kunnigt ochunderhållande

Denna föreläsning uppskattades stort av seniorseglarna

Gamla Långedragshamnen ca 1915

40-årsjubileum den 17-18 augusti 1963

Publicerat i 2019: