Isbrytning med Linda Svenson

Isbrytningmed Linda Svenson

Den 26 februari fickseniorseglarna en kvalificerad föreläsning om isbrytning av LindaSvenson, sjökapten och isbrytarstyrman. Ingemar Carlson träffadeLinda förra året och frågade om hon kunde komma tillSeniorseglarna. Nu passade det fint i skarven mellan styrmanspassen.

Lindas intresse för hav ochbåtar började tidigt. Började på ångbåt i Hjo, sedan efterutbildning blev hon tankstyrman på M/T Ternvik. OstindiefararenGötheborg lockade henne att mönstra på 2005 när skeppet skulletill Kina.

Isbrytarnas verksamhet blevnästa äventyr. Två vintrar var Linda säsongsanställd. Sedanmönstrade hon på Sjöfartsverkets expeditionsfartyg M/S Origo ochvar med två gånger till Svalbard. Idag är Linda sedan några årfast styrman på isbrytarna.

Linda berättade mycketinitierat och av egen praktisk erfarenhet om livet på en isbrytare.Om svåra förhållanden under hårda isvintrar, om navigation genomislandskapet, om bogseringsteknik samt om regler och befälsordningmellan isbrytare och fartyg som får hjälp genom isen.

Sjöfartsverket har idag femegna isbrytare, Ale,Atle, Frej, Oden och Ymer.

Även verkets arbetsfartygBalticaoch Scandicahar isbrytarförmåga. Dessutom bedriver Sjöfartsverket samarbetenframförallt med Finland men även internationellt för attsäkerställa ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser.

1915 byggdes IsbrytarenII, senare kalladSankt Erik,som var den förstahavsisbrytaren i Sverige. Den första statsisbrytaren levererades1926. Döptes efter tre år om till Atle.1932 levererades Ymer,som var världens första isbrytare med dieselelektriskt maskineri.Den maskintypen finns idag på de flesta isbrytare.

När Ymerkom i drift kunde man börja bedriva viss vintersjöfart. Fortfarandevar man tvungen att stänga hamnarna norrifrån och under högvinternkoncentrera sig på att hålla de större hamnarna nere i Östersjönöppna.

De verkligt hårda vintrarnafick man nöja sig med att hålla igång trafiken på syd- ochvästkusten. Möjligheter fanns i alla fall att förlängaskeppningssäsongen under förvintern och att öppna hamnarnatidigare på våren i Östersjön och Bottenhavet.

1953 levererades Thulefrån Karlskronavarvet. Wärtsilä-varvet i Finland levererade Oden1957, Torkom från samma varv 1964 och Njord1969.

Sverige hade nu fått resurseratt hålla hamnarna i Bottniska viken öppna alla lindriga ochnormala isvintrar. Men det var fortfarande svårt att klara av destränga vintrarna, när hela Bottniska Viken och delar av Östersjönvar täckta med is.

Med målsättningenåret-runt-trafik på alla viktiga hamnar behövdes det nya resurser.

Det fattades beslut att trestora isbrytare skulle skaffas och 1974 kom Atleföljd av Frej1975 och Ymer1977. Wärtsilä stod för leveranserna. Samma varv hade innan dess1973 levererat Ale.Hon byggdes för att möjliggöra vintersjöfart på Vänern.

NyaOden byggdes avGötaverken och levererades 1989. Enda isbrytaren som byggts iGöteborg. Oden väckte global uppmärksamhet 1991 genom att somförsta västerländska ytfartyg nå Nordpolen.

Fram till år 2000 bemannadesisbrytarna av militär personal. Därför hade båtarna ävenmöjlighet att vara minutläggare.

Anslutningen var stor till denna intressanta föreläsning

Ingemar Carlson hade bjudit in Linda till Seniorseglarnas träff ochpresenterade henne för gruppen

Linda är kunnig sjökapten, styrman och isentusiast. Redovisadestort intresse för fatygsteknik

Atle levererades 1974 som första isbrytare i en stor satsning att geflottan mer muskler

Oden är enda isbrytaren sombyggts i Göteborg. Väckte global uppmärksamhet 1991 genom att somförsta västerländska ytfartyg nå Nordpolen

Propellrarna måste skyddasför istrycket i vissa lägen. Då fälls rodren mot dysorna som lock

Alla fartyg genom svenskavatten betalar farledsavgift. Täcker även kostnaderna förisbrytning

Jämförelse kostnaden förisbrytning, motorväg och snöröjning

Isläget 2020-02-25 var lindrigt för isbrytningen

Ett år tidigare var läget ett helt annat. Mycket is i Bottenviken

Ibland blir det problem. Alla hjälpta fartyg måste vara på alertenoch lyda isbrytarens befäl

Klas tackade Linda för den förträffliga föreläsningen

Avslutningsfika i semmeltider!

Publicerat i 2020: