Seniorseglarna besöker Kustbevakningen

Seniorseglarnabesöker Kustbevakningen

Den 2 mars besökte SeniorseglarnaKustbevakningen vid KA4-Tångudden.

Kustbevakningen är en civil statlig myndighetmed ansvar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss.Inom dessa områden ska myndigheten förebygga, motstå och hanterakrissituationer. Kustbevakningen har också uppdraget att samordnaoch förmedla civil sjöinformation till andra myndigheter.Kustbevakningen sorterar under Justitiedepartementet. Under desenaste åren har myndigheten fått en tilldelning på knappt enmiljard kronor om året för att lösa sina uppgifter.

Kustbevakningens regionala ledning och Sjöfartsverket sjö- ochyträddningscentral styr sitt arbete från en gemensamledningscentral där Försvarsmakten också har en plats vidbehov.

Stationen ligger på Tångudden, mellan föredetta Amf4 och småbåtshamnen i Göteborgs hamninlopp.

Vid seniorseglarnas besök på Kustbevakningensfartyg berättade maskinchef Patrik att de två huvudmotorerna,V12-motorer, är förhållandevis lågvarviga och mullrar rejält vid1200 varv per minut. Förutom dessa finns ytterligare två motorersom inte har med båtens framdrivning att göra. En producerar el, enstår för trycket i hydraulledningarna.

Ett mycket intressant besök!

Besättning vid besöket på Kustbevakningens fartyg i Göteborg

Kommandobryggan med diverse instrument ochjoysticks

En av de mäktiga V12-motorerna

Ett av Kustbevakningens fartyg samlar in olja(Bild från Kustbevakningens hemsida)

Publicerat i 2016: