Sjöpolisen

Sjöpolisenhos Seniorseglarna

Den18 mars besökte sjöpolisen Rune Carlsson Seniorseglarna på LSS ochberättade hur arbetet går till. Informationen var mycket bra och ärviktig att känna till.

Runehar varit polis sedan 1976. Han seglar sin egen 37-fotare så oftahan kan. Sjösättning till påsk.

Nedannågra fakta om sjöpolisens arbete förmedlat av Rune och saxat frånPolisens hemsida.

Sjöpolisenfinns i Stockholm, Gotland, Västra Götaland och i Halland och ärtillgänglig dygnet runt. Numera delas organisationen in i RegionVäst och Region Öst.

IGöteborg är Sjöpolisen stationerad på Tångudden.

Sjöpolisensuppgifter

Förebyggaoch ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet isjötrafiken.

Förebyggaoch ingripa mot stölder av båtmotorer, båtar och andravattenfordon.

Utövajakt- och fisketillsyn.

Deltai räddningsinsatser och utreda olyckor på sjön.

Utredabrott mot fiskerilagen.

Ansvararför eftersök av försvunna personer i marin miljö.

Precissom andra poliser ingripa mot alla brott, oavsett om de sker på landeller till sjöss. 

Bemanning

Detfinns cirka 60 sjöpoliser i Stockholm (inklusive Gotland). VästraGötaland har 9 sjöpoliser och får 6 poliser som förstärkningunder sommaren. Region Väst omfattar hela sträckan Skåne tillNorge och större sjöar. Man planerar sex veckor åt gången ochhänsyn tas till storhelger som t ex midsommar.

12polisbåtar totalt

IStockholms län finns nio polisbåtar. Västra Götaland har tre (tvåtill ska köpas in). De används för patrullering ochspaningsuppdrag året runt och kan köras även i mörker och hårtväder.

Debåtar polisen använder är:

Ribbåtarsom kan köra upp till 60 knop.

15-metersbåtarsom kan köra runt 40 knop. Vattenjet ger stor manövrerbarhet.

Civilabåtar för spaningsuppdrag.

Samarbetemed andra

Poliseni de län som inte själva har sjöpoliser kan vända sig tillsjöpolisen i Stockholms län och Västra Götaland för attförstärkning, hjälp och expertiskunskap.

Sjöpolisensamverkar med många andra, till exempel de som bor och verkar iskärgården, Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet, Aquapol,Räddningstjänsten, Kustbevakningen, Tullverket ochSkärgårdsstiftelsen.

1.Rune Carlsson, sjöpolis

2.Uppgifter

3.Polisens båtar

6.Organisation

7.Året runt

Publicerat i 2015: