Årsmöte 2014

Årsmötet 2014

Seniorseglarnas årsmöte hölls den 5 novemberpå LSS.

Mötet inleddes av Carl-Erik Carlsson, som förde 24 samlade seniorseglarna avslutade föreningens 20:everksamhetsår med några ord ur loggboken från startåret 1994. Hantackade också å föreningens vägnar Ulf Arensberg förordförandeskapet och drivningen av alla jubileumsaktiviteter underåret.

Det formella årsmötet inleddes därefter avordförande Klas Wirdemo och under punkten Val av styrelse kanföljande förändringar redovisas: Ingmar Andreasson valdes till nyvice ordförande efter Carl-Erik Carlsson. Eric Brelén omvaldes tillkassör. Ulf Arensberg omvaldes till sekreterare. Lena Lind omvaldestill suppleant.

Övriga val: Bengt Runge omvaldes till revisor,med Franz Matzinger som omvald suppleant. Anders Flink omvaldes tillprogramkommitté med Björn Tuvung, som ersätter Sven Hansson. SvenTernmalm och Gunnar Wikendal omvaldes till valberedning.

Som avslutning intogs årsmötesmåltid påLSS: landgång, öl, kaffe och kaka.

Protokoll med avhandlade punkter och beslutdistribueras efter justering den 12 november per mail och brev tillmedlemmarna i Seniorseglarna.

Carl-Erik avslutade Seniorseglarnas 20:e verksamhetsår med enåterblick i loggboken 1994.

Ordförande Klas ledde jubileumsårsmötet

Landgång, öl, kaffe och kaka satt fint!

Traditionsenligt auktionerades överblivna landgångar ut blandmedlemmarna med hjälp av Cay Englund

Ordförande Klas Wirdemo

Vice ordförande Ingmar Andreasson

Kassör Eric Brelén

Sekreterare Ulf Arensberg

Suppleant Lena Lind

Publicerat i 2014: