Årsmötet 2015

Årsmötet 2015

Seniorseglarnas årsmöte hölls den 4 novemberpå LSS.

De församlade 22 seniorseglarna hälsadesvälkomna av ordförande Klas Wirdemo.

Under punkten Val av styrelse kan följanderedovisas: Klas Wirdemo omvaldes till ordförande för två år.Ingmar Andreasson vice ordförande, Eric Brelén kassör och UlfArensberg sekreterare har ett år kvar av sina två år. Lena Lindomvaldes till suppleant.

Övriga val för ett år: Bengt Runge omvaldestill revisor med Franz Matzinger som omvald suppleant. Anders Flinkoch Björn Tuvung omvaldes till programkommitté. Sven Ternmalm ochGunnar Wikendal omvaldes till valberedning.

Franz Matzinger visade en trevlig film han ochdottern gjort under en tur med skärgårdsbåt i Göteborgs södraskärgård.

Franz uppmanade alla seniorseglare att lämnain bilder till 2015 års fototävling. Helst högupplösta bilderbrända på en CD per brev till Franz. Sista datum den 15 december.

Årsmötets protokoll med avhandlade punkteroch beslut distribueras efter justering senast den 13 november permail eller brev till medlemmarna i Seniorseglarna.

Årsmötet hölls i LSS trivsamma lokal omslutet av höstdis

Tomma båtplatser, men GKSS seglare hade förmiddagsträning med49:er i diset

Ordförande Klas Wirdemo hälsade välkommen till årsmötet, somgenomfördes enligt dagordningen

Många medlemmar deltog livligt i diskussionen om motioner och övrigafrågor

Vi gladdes stort åt att se Odd Kristensen på årsmötet. Han ärmycket engagerad i bogserbåten Herkules och andra tunga projekt iMaritiman och har därför svårt att komma till Seniorseglarnasonsdagsträffar.

Fin film om södra skärgården av Franz Matzinger med dotter

Om inte skjutas på en skottkärra fram så i alla fall på en moped!

Styrelsens medlemmar, ovan från vänster:

Klas Wirdemo, ordförande

Ingmar Andreasson, vice ordförande

Eric Brelén, kassör

Ulf Arensberg, sekreterare

Lena Lind, suppleant

Publicerat i 2015: