Besök på Emigranternas hus i Göteborg

Seniorseglarnapå Emigranternas hus

Den 29 oktober stodEmigranternas Hus i Göteborg på Seniorseglarnas program. De som komfick vara med om en mycket trevlig presentation av museets chef RogerBodin. Med stor kunskap och inlevelse målade han upp bilden av hurdet gick till när cirka 1,4 miljoner svenskar lämnade hemlandet ochemigrerade till Nordamerika. Drygt en miljon passerade Tullhuset iGöteborg.

Han gjorde även vissajämförelser mellan dåtidens utvandring och dagens invandring tillSverige.

Efter museibesöket avslutadenågra av seniorseglarna med lunch på caféet vid Kronhuset.

Saxat ur museets hemsida ochbroschyr:

Målet med Emigranternashus är att bidra till ökad kunskap om migration, förståelse ochtolerans mellan olika grupper och nationer.

Lokalerna ligger i Tullhusetnere vid hamnen, mitt i de kvarter varifrån de stora grupperna avemigranter skeppades ut under den stora emigrationsvågen från1800-talets mitt till 1930-talet. Alla som skulle emigrera passeradeförst Tullhuset för att visa upp sina emigrationshandlingar. Påkajen nedanför förrättades före fartygens avgång enemigrantgudstjänst innan man gick ombord.

På området mellan StoraBommen och S:t Eriks torg (ungefär vid operan) fanns ända fram på1850-talet rester av befästningsverken. I samband med att man fylldeigen Masthamnen skapades det område där det nya Tullkammarhusetbyggdes 1863-67. För byggnadsritningarna svarade F J Heilborn,oftast förknippad med Exercishuset på Heden. 1925 fick byggnadensitt nuvarande utseende mot Packhusplatsen.

Det äldsta tullhuset vidStora Bommen låg på norra sidan av Hamnkanalen, mitt emotResidenset. Det var en liten oansenlig byggnad i trä. Tullkammarendäremot var belägen i hörnfastigheten Norra Hamngatan-Smedjegatani Radheska huset. Här fanns tullen tills den nya byggnaden vidPackhusplatsen stod färdig.

Strömmen av emigranter tillAmerika ökade under 1800-talets senare hälft. Ett stråk emellanCentralstationen, via Sillgatan (i dag: Postgatan) till StoraTullhuset var det enda som många utvandrare fick se av Göteborg.

Det som tvingade så mångasvenskar att lämna hemlandet under åren 1850-1930 var fattigdom,religiös ofrihet, bristande framtidstro och politisk intolerans.Några få lämnade landet på grund av äventyrslystnad ochguldfeber.

Ordet migration betyderfolkförflyttningar inom eller mellan länder och begreppet rymmerföljaktligen både flyttning från och flyttning till ett land.

När Vilhelm Moberg skrev sinvälkända romansvit om Karl Oskar och Kristina från Duvemåla sågav han böckerna titlarna Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna ochSista brevet till Sverige, men det är hela tiden samma människorhan berättar om.

Museet har också enintressant avdelning om Titanic. White Star Line med sin lönsammaverksamhet – transport av de europeiska emigranterna till detförlovade landet, Amerikas Förenta Stater – gav möjligheter föremigranterna att infria drömmen om ett bättre liv.

En konsekvens av den lönsammaverksamheten blev byggandet av större och större fartyg så att mankunde ta så många passagerare som möjligt och därmed givetvistjäna så mycket pengar som möjligt. Ett sådant fartyg blevTitanic – dåtidens Jumbojet eller Concorde i någon sortskombination – jättestor och jättesnabb, oövervinnelig. Men sågick det tyvärr som det gick på jungfrufärden.”

Roger Bodin, chef för Emigranternas Hus, bjöd på mycketinformation och stort engagemang

Kopia av Geskil Salomans tavla från 1872. Utvandrare närmar sigGöteborg.

Utvecklingen av fartygstekniken var stor vid tiden för utvandringen.

Från segelfartyg till White Stars snabba “Teutonic”, som gicköver Atlanten till New York

på 6 dagar och 7 timmar. Genom Svenska Amerikalinjens inträde iemigranttrafiken

kunde man komma över direkt från Göteborg.

Affisch över den nya tidens fartyg: “Dubbelpropeller MotorfartygetGripsholm (under byggnad)”

“Göteborg direkt New York och Canada” utlovades.

I museets avdelning om “Titanic” finns ett fickur som ägts avMautitz Ådahl. Han hoppade i vattnet och dog i kylan innan han drogsupp i en livbåt. Fickuret hade stannat 14 minuter efter skeppetsundergång.

Roger Bodin hade mycket att berätta om hur emigranterna togs ilandpå Ellis Island för undersökning och godkännande och vad somsedan väntade dem i det stora landet. Han berättade om invandrarnasfortsatta resa till svenskbygderna. Särskilt intressant varinformationen om den stora svenskkolonin i Chicago.

Publicerat i 2014: