Med Fram till Nord- och Sydpolen

Fantastiskaskeppet Fram till Nord- och Sydpolen

Seniorseglarträffen den 14januari ägnades helt åt en mycket intressant film om norskapolarpionjärer i Arktisoch Antarktismellan 1893 och 1912.Filmen heter ”Fram – one ship – three expeditions”. Hjälteni filmen var utan tvekan skeppet Fram!

FridtjofNansen tog initiativet att bygga polarskeppet Fram och gavuppdraget till legendariskebåtkonstruktören ColinArcher, född i Norge och son till skottska invandrare. Nansenville ha skeppet byggt för sin planlagda färd till Nordpolen1893, där han hade för avsikt att låta skeppet frysa fast i isenoch driva med till Nordpolen. Fram byggdes för att bli det starkasteskeppet någonsin för isfärd. Skrovets form gjordes så att skeppetlyftes upp om det pressades av isen.

FridtjofNansens Fram-expedition nådde inte Nordpolen, men metodenfungerade och fartyget skruvades inte ned i isen. Nansen ochbesättningen återvände till Norge som hjältar 1896.

Fram gjorde ytterligare enexpedition till Nordpolen 1898 -1902. Då med Otto Sverdrup somledare. Han var kapten under Nansens första expedition. Den andraexpeditionen gick till nordvästra Grönlandoch östra Kanadaoch man utforskade 150 000 km². Fram tvingades till fyraövervintringar i isen innan expeditionen kunde återvända.

1910-1912transporterade Fram den expedition som under RoaldAmundsens ledning blev först att nå Sydpolen.Skeppet lade till i Bay of Whales.

Polarskeppet Fram medbesättningar blev en stolt symbol för norsk självständighetslängtanunder unionen med Sverige. Skeppet finns bevarat i all sin glans påFram-museet påBygdøy iOslo. En intressantkoppling till Sverige är att Fram blev utrustad med en motor frånAtlas Dieseli Sickla (nuvarandeNacka kommunutanför Stockholm).

Denna film rekommenderas!

Legendariske Colin Archer visste hur isen skulle betvingas med rättskrovform

Nansen djupt koncentrerad. Under polarexpeditionerna gjordes en stormängd observationer och mätningar

Det krävdes stort mod att ge sig av till det okända ishavet ochNordpolen. Nansen i mitten längst bak.

Fram fastfrusen i isen – för hur lång tid? Hur långt skulleskeppet driva med isen, och skulle det kunna ta sig ut på öppetvatten till våren?

Även Colin Archer blev norsk nationalhjälte

Colin Archer förvånad (låtsad?)

Sista vilan för det märkvärdigaste polarskeppet någonsin

Efter filmen bjöd ordförande Klas på semlor. Det skulle dom haftpå Nord- och Sydpolen!

Publicerat i 2015: